Julkaisuja

Issuu
Voit lukea kaikkia Järjestöhautomon julkaisuja Issuu-palvelussa kätevästi tabletilla, älypuhelimella tai tietokoneella. Pääset sinne kuvalinkin kautta

Tälle sivulle on koottu julkaisuja, jotka käsittelevät monikulttuurista  järjestötoimintaa. Julkaisut on toistaiseksi koottu julkaisun kielen mukaisesti. Julkaisuja kerätään jatkuvasti. Kaikki julkaisut ovat pdf-muotoisia ja vapaasti ladattavissa omaan käyttöön.

Järjestöhautomon omat julkaisut

PDF-tiedostoMaahanmuuttajakattojärjestöt yhteiskunnallisina vaikuttajina.pdf (1.1 MB)
Matleena Seppälän pro gradu -tutkielma käsittelee maahanmuuttajakattojärjestöjen kokemuksia yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksistaan. Tutkielma on tehty yhteistyössä Järjestöhautomon kanssa. Jyväskylän yliopisto 2014.
PDF-tiedostoyhdistystoiminnan_avaimet_opas_2013.pdf (2.4 MB)
Pirjo Rosengren ja Anneliina Törrönen,Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto, joka on tuotettu osana Opetushallituksen tukemaa kehittämishanketta. Hankkeessa keskeisenä kumppanina oli Järjestöhautomo. Vuonna 2013 Uusittu painos, jossa on otettu huomioon yhdistyslain vuoden 2010 muutokset
PDF-tiedostoHanna Laitinen - Mihin menet, maahanmuuttajajärjestö.pdf (728 kB)
VTM Hanna Laitisen Järjestöhautomolle toteuttama raportti selvittää maahanmuuttajajärjestöjen toimintaa ja asemaa Ruotsissa, sekä avaa samalla oleellisia suomalaiseenkin maahanmuuttajakenttään liittyviä kysymyksiä. Raportti on toeutettu osana Humakin hallinnoimaa Järjestöosaajana työmarkkinoille -ESR-hanketta. 2012.
PDF-tiedostoOsaamisen poluilla (712 kB)
Minna Tuunainen ja Mohsen Zaheri (toim.): Osaamisen poluilla - maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikkaa. Järjestöhautomon julkaisema artikkelikokoelma maahanmuuttajayhdistysten tilanteesta Suomessa.
PDF-tiedostoOpintopiiri.pdf (3.4 MB)
Dlovan Muhammed Toim. Janette Grönfors, Pia Lindfors ja Riikka Komulainen Oppaaseen on koottu verkosto- ja tiimityönä kokemuksia, ajatuksia ja vinkkejä opintopiiritoiminnasta. Koulujen opettajat ovat antaneet toiminnasta rohkaisevaa palautetta; se on koettu täydentävänä ja tukevana toimintana normaalin koulutyön lisäksi.
PDF-tiedostoTUOTTEISTAMISOPAS.pdf (1.1 MB)
Petra Kortelaisen opinnäytetyö Mikkelin ammattikorkeakoulusta vuonna 2011. Työ on toteutettu yhteistyössä Järjesthautomon kanssa.
PDF-tiedostoLoppuraportti_Good_Relations_Jarjestohautomo.pdf (737 kB)
Järjestöhautomon raportti Good Relations -hankkeen tiedostamisviikonloppujen toteutuksesta, tuloksista sekä niihin liittyvästä asiantuntijapalvelusta.

Suomenkieliset järjestötoimintaa koskevat julkaisut

PDF-tiedostoTyota_yhteison_ja_yhteiskunnan_hyvaksi_Maahanmuuttajajarjestot_palveluiden_tuottajina_Tyo_ja_elinkeinoministerion_julkaisu.pdf (426 kB)
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu TYÖTÄ YHTEISKUNNAN JA YHTEISÖN HYVÄKSI - Maahanmuuttajajärjestöt palveluiden tuottajina kartoittaa maahanmuuttajajärjestöjen palvelutoimintaa, sen kohderyhmiä, toimialoja ja rahoitusmuotoja. Selvitystä varten kuultiin yli viidenkymmenen järjestö-, kunta- ja sidosryhmätoimijan näkemyksiä.
PDF-tiedostoIU_viestintatyokalupakki.pdf (328 kB)
Työkalupakki järjestöjen viestintään: Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa. - RAY 2014
PDF-tiedostoKumppanuutta_kotouttamisen_kentilla.pdf (5.8 MB)
Hannele Lautiolan selvitys valaisee järjestöjen moninaisia rooleja. Järjestöt toimivat omien tavoitteidensa mukaisesti, usein täydentäen viranomaisten toimintaa, ne ovat asiantuntijoita ja tuovat viranomaistyöhön myös kriittisen äänen.
PDF-tiedostoRyhmistä verkostoksi ja verkoston toiminta laadukkaaksi.pdf (2.6 MB)
Allianssin koordinoima Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke toimi kolmessa kunnassa vuosina 2011-2013. Näissä kunnissa löydetyt oivallukset, kehittämisen paikat ja opit on koottu tähän julkaisuun vinkeiksi ja tueksi muiden kuntien toimijoiden käyttöön. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi 2013.
PDF-tiedostoJärjestöbarometri 2013.pdf (2.9 MB)
Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muutoksista ja tulevaisuuden haasteista. Tämänvuotisen Järjestöbarometrin erityisteemoina ovat kuntoutuspalvelut ja kilpailuttamisen vaikutukset järjestöjen palveluille. SOSTE ry 2013.
PDF-tiedostoKansalaisyhteiskunta_Nyt.pdf (492 kB)
Kansalaisyhteiskunta nyt on tiivis paketti suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta, sen historiasta, toimijoista, toimintaympäristöstä, viranomaissuhteista ja tulevista suuntauksista. - Kepa - 2013
PDF-tiedostoimpulsseja.PDF (302 kB)
Maahanmuuttajajärjestöt palveluntuottajina? Järjestöhautomon sekä Kalevi Sorsa -säätiön tuottamassa tutkimuksessa pohditaan maahanmuuttajajärjestöjen edellytyksiä toimia palveluntuottajina Impulsseja - Kesäkuu 2012 - Kalevi Sorsa Säätiö
PDF-tiedostoMika Pyykkönen - Järjestyvät diasporat (657 kB)
Etnisyys, kansalaisuus, integraatio ja hallinta maahanmuuttajien yhdistystoiminnassa - Jyväskylän yliopisto 2007
PDF-tiedostoVesa-Matti Paasivaara - Projektista kohti toimivaa organisaatiota (786 kB)
Pääkaupunkiseudun maahanmuuttajien ja monikulttuurista työtä tekevien yhdistysten yhteistyöverkosto Moniheli ry:n ulkoinen arviointi - Humanistinen ammattikorkeakoulu 2011
PDF-tiedostoMiikka Pyykkönen - Monikulttuurisuus suomalaisten nuorisojärjestöjen toiminnassa (420 kB)
tutkimusraportti on osa Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen -tutkimushanketta ja toinen hankkeessa toteutettujen kyselytutkimusten raporteista. - Nuorisotutkimusseura 2007
PDF-tiedostoETNO - Järjestöjen rooli hyvien etnisten suhteiden edistämisessä sekä kotouttamisen kehittämisessä (385 kB)
Järjestöjen kotouttamisen ja etnisen yhdenvertaisuuden politiikka -työryhmän raportti sisältää työryhmän esityksiä koskien järjestöjen roolin kehittämistä kotouttamisessa, järjestöjen vaikutusmahdollisuuksien ja eri toimijoiden yhteistyön kehittämistä sekä hyvien etnisten suhteiden edistämistä. - ETNO 2008
PDF-tiedostoSuomen Kuntaliitto - Suomen Kuntaliiton maahanmuuttopoliittiset linjaukset (102 kB)
Mm. eri hallinnonalojen ja -tasojen kesken tehtävän yhteistyön kehittämisestä. Ministeriöiden välisestä vastuunjaosta maahanmuuttajakysymyksissä ja yhteistyöstä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa - Suomen Kuntaliitto 2004
PDF-tiedostoSuvi Hiltunen - MoniNaisten Talo -malli (515 kB)
Sosiaalinen toimintaympäristö maahanmuuttajataustaisten naisten kotoutumisen tukemiseksi. Opinnäytetyö on parhaiten hyödynnettävissä järjestötoimijoille, jotka pystyvät nykyistä mallia toteuttamaan. - Humanistinen ammattikorkeakoulu 2010
PDF-tiedostoEija Rieppola - Vapaaehtoistoiminta vahvistamassa maahanmuuttajien osallisuutta (425 kB)
Opinnäytetyössä Parasta Lapsille järjestön maahanmuuttajataustaiset vapaaehtoiset ker-toivat omista kokemuksistaan. Miten osallistuminen toimintaan oli vaikuttanut heidän elämäänsä, ja mitä vapaaehtoistoimintaan osallistuminen oli opettanut. - Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010
PDF-tiedostoKristiina Härkäpää, Ulla Peltola (toim) - Maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen ja kuntoutusluotsaus (851 kB)
Teoksessa mm. järjestötoiminnasta, joka on kirjoittajien mukaan tärkeä sosiaalisen vuorovaikutuksen muoto ja jonka kautta maahanmuuttajat voivat saada äänensä kuuluviin. - Kuntoutussäätiö 2005
PDF-tiedostoMarjo Raivio - Järjestöhautomo, sosiaalipedagoginen näkökulma (244 kB)
Järjestöhautomon toiminta sosiaalipedagogisesta näkökulmasta. - Metropolia Ammattikorkeakoulu - 2011
PDF-tiedostoEeva Jeronen - Palvelutoiminnan pelisäännöt järjestötyössä.pdf (1.5 MB)
Julkaisussa tarkastellaan järjestöjen maksullisesta palvelutoiminnasta käytävää keskustelua ja siitä esiin nousevia teemoja. Julkaisun tarkoituksena on avata teemoja kenelle tahansa kansalaisjärjestöistä kiinnostuneelle. - OK-opintokeskus 2009
PDF-tiedostoKolmas sektori EUssa.pdf (502 kB)
RAY:n raportti kolmannesta sektorista EU:ssa ja eräissä Euroopan maissa. - RAY 2004
PDF-tiedostoSelvitys maahanmuuttajayhdistyksistä Keski-Suomessa_internetsivuille.pdf (256 kB)
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen liitto, Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimisto, Keski-Suomen kunnat, Keski-Suomen kauppakamari, ammattiliitot, kolmannen sektorin edustajat sekä muut yhteistyökumppanit ovat yhteistyönä laatineet Keski-Suomen maahanmuuttopoliittisen ohjelman. Ohjelman laatimisen tavoitteena oli ehdottaa toimenpiteitä maahanmuuttajien osallisuuden vahvistamiseksi, heidän tarvitsemiensa palveluiden kehittämiseksi sekä työperusteisen maahanmuuton edistämiseksi. Maahanmuuttopoliittisen ohjelman toimenpide-ehdotuksissa mainitaan maahanmuuttajayhdistykset erityisesti kotoutumisen edistämisen ja viranomaisyhteistyön kehittämisen konteksteissa. -ELY-keskus, Katri Seppälä, 2010
PDF-tiedostoyhtalo.pdf (1.3 MB)
Mitä pienessä yhdistyksessä toimivan pitäisi osata yhdistyksen talous- ja veroasioista? Kansalaistoiminnan teemaryhmän nettiopas YHTÄLÖ - Yhdistyksen talous ja verotus neuvoo selkästi ja kansantajuisesti - Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2014
PDF-tiedostoviestintäopas_FINAL.pdf (3.7 MB)
Yhdistysten pieni viestintäopas on suunnattu pienille toimijoille ja yhdistyksille, jotka pohtivat, miten viestintään saisi ryhtiä tai mistä viestinnän voisi edes aloittaa, jos sitä ei ole aikaisemmin oikein pohdittu. - JAKE-hanke 2014
PDF-tiedostoNaeKoeTee.pdf (2.6 MB)
Näe, koe, tee - Helppokäyttöinen opas yhdistysten kehittämiseen ja strategian luomiseen- Kolmas Lähde 2014

Publications in English - Englanninkieliset julkaisut

PDF-tiedostoTransnational responsibilities and multi-sited strategies.pdf (1.0 MB)
Pirkkalainen, Päivi (2013). Transnational Responsibilities and Multi-sited Strategies: Voluntary Associations of Somali Diaspora in Finland. This PhD research examines the participation and organizing processes of the Somali diaspora in Finland from a transnational perspective contributing to the intersection of the research areas of immigrant associations and diaspora mobilization. University of Jyväskylä.
PDF-tiedostoAna Teixeira & Rosana Albuquerque - Active Civic Participation of Immigrants in Portuga (386 kB)
Immigrant associations develop multiple roles in Portugal, covering the social, the cultural, the economic and the political domains. - POLITIS – a European research project 2005
PDF-tiedostoSanna Saksela-Bergholm - Immigrant Associations in the Metropolitan Area of Finland (1.7 MB)
Forms of Mobilisation, Participation and Representation - Swedish School of Social Science. - 2009
PDF-tiedostoJoao Sardinha - Immigrant Associations, Integration and Identity (3.6 MB)
Immigrant Associations, Integration and Identity Angolan, Brazilian and Eastern European Communities in Portugal. - Amsterdam University Press - 2009
PDF-tiedostoMarlou Schrover & Floris Vermeulen - Immigrant Organisations (107 kB)
Migration scholars are increasingly addressing the topic of immigrant organisations. Such organisations are not only important for the immigrants themselves, but also for the study of their participation and integration into the host society. - Journal of Ethnic and Migration Studies Vol. 31, No. 5 - 2005
PDF-tiedostoHege Larsen - Political integration of immigrant women (248 kB)
The role of voluntary organisations in social capital formation and political involvement - Faculty of Social Sciences Oslo University College - 2007
PDF-tiedostoSoriano-Ayala, Encarnación & González-Jiménez, Antonio J. - The educative power of immigrant associations in multicultural schools (135 kB)
Qualitative research about the collaborative capacity and contributions that Immigrant Associations could do to the schools - Journal of Educational Research, Assessment and Evaluation - 2010
PDF-tiedostoFloris Vermeulen - The Immigrant Organising Process (1.1 MB)
Turkish Organisations in Amsterdam and Berlin and Surinamese Organisations in Amsterdam, 1960-2000 - Amsterdam University Press - 2006
PDF-tiedostoMirjana Pavlovic - The role of immigrant organizations in community life (601 kB)
Bulletin of the ethnographical institute SASA, Belgrade - 2003
PDF-tiedostoRichard Poláček (editor) - The Role of NGOs and Trade Unions in Combating Discrimination (875 kB)
The vital role non-governmental organisations (NGOs) and trade unions play in combating discrimination cannot be overestimated. They are active in all spheres of life – within and outside the workplace – and at all levels: European Union, national, regional and local level. - European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - 2009
PDF-tiedostoDoris Lüken-Klaßen & Friedrich Heckmann - Intergroup Relations and Intercultural Policies in European Cities (895 kB)
Report looks at interrelations between different groups: between local authorities, ethnic and religious migrant associations, non-governmental organisations (NGOs) and other civil society organisations - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2008
PDF-tiedostoRoberto Scaramuzzino.pdf (4.6 MB)
Equal Opportunities? A Cross-national Comparison of Immigrant Organisations in Sweden and Italy. Doctoral thesis. - Faculty of Health and Society, Malmö University - 2012

Publikationer på svenska - Ruotsinkielisiä julkaisuja

PDF-tiedostoÄldre invandrares kanaler för representation.pdf (146 kB)
Äldre invandrare över 65 år är en växande grupp i Sverige. Det finns dock vårigheter att tolka befintlig statistik som visar kategorins storlek - Birgit Wiese och Birthe Wallace Lunds Universitet Socialhögskolan, 2005
PDF-tiedostoSIOS - Styrelsens redovisning 2010.pdf (165 kB)
PDF-tiedostoSocialt kapital i en etniskt homogen förening.pdf (1.4 MB)
Elin Björkström - Karlstad universitet 2009
PDF-tiedostoStarkare i samhället.pdf (118 kB)
Om invandrarföreningar som en social resurs för politisk integration - Jukka Törrö - Lunds universitet, 2006
PDF-tiedostoIndvandrerorganisationer i Norden.pdf (1.9 MB)
Siden slutningen af 1960’erne er indvandringen til de nordiske lande fra Østeuropa og fra lande uden for Europa steget ganske markant. Integrationen af indvandrere og flygtninge i Sverige, Danmark, Norge og Finland er blandt andet foregået via prettelse og medlemskab af etno-nationale organisationer og foreninger. - Flemming Mikkelsen (redaktion) - Nordisk Ministerråd Akademiet for Migrationsstudier i Danmark, 2003
PDF-tiedostoFöreningsliv, makt och integration.pdf (929 kB)
Rapport från Integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram - Regeringskansliet, 2004
PDF-tiedostoVart ska vi mötas.pdf (383 kB)
En studie om hur invandrarföreningar bedriver integrationsarbete - Alexandra Träqvist - Linköpings universitet, 2009
PDF-tiedostoOsman Aytar - Mångfaldens organisering.pdf (1.3 MB)
Mångfaldens organisering: Om integration, organisationer och interetniska relationer i Sverige. Doktorsavhandling. Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. - Acta Universitatis Stockholmiensis - 2007